حسابداری در اکسل

ترازنامه آزمایشی تحت اکسل

تراز آزمایشی فهرستی از مانده حسابهای دفتر کل است ، که در اتمام هر ماه تهیه می شود. و حسابدارن را از تساوی جنس های نقل شده به دفتر کل و مانده گیری صحیح حسابها مطمئن می سازد.
بخاطر اینکه تراز آزمایشی جزء مدارک رسمی حسابداری نیست ، معمولا برای اصلاح اشتباهات آن را با مداد می نویسند.
تراز آزمایشی اشکال متفاوتی دارد که این اشکال بنا به نیاز آن شرکت / موسسه تهیه می شود.
تراز آزمایشی هایی که بیش تر مورد استفاده قرار می گیرند:
1- تراز آزمایشی 2 ستونی
2- تراز آزمایشی 4 ستونی
مراحل ساخت تراز آزمایشی 2 ستونی
1) نوشتن عنوان
الف) نام شرکت / موسسه
ب) نام گزارش در حال انجام
ج) تاریخ گزارش در حال انجام
مانند: حسابداری در اکسل
3- مانده حساب ها به تراز آزمایشی:
در مقابل هر حساب مانده هر حساب به ترتیب بدهکار و بستانکار تراز آزمایشی نوشته می شود.
حتما برای اینکه به مسئول شرکت ، خود را اثبات کنید تمامی حساب ها چه حساب هایی که مانده دارد یا حساب هایی که مانده ندارد ، را ثبت کنید تا مطمئن شوید که هیچ حسابی از قلم نیفتاد باشد.
4- آزمون توازن تراز آزمایشی:
بعد از اینکه تمام حساب ها را با دقت به تراز آزمایشی وارد کردید باید آزمون توازن تراز آزمایشی انجام دهید. که به ترتیب توضیح می دهیم.
الف) زیر ستون های بدهکار و بستانکار یک خطی عمودی بکشید.
ب) هر ستون عمودی را جمع کرده و حاصل جمع را زیر خطی که کشیدید بنویسید.
ج) بعد از جمع کردن باید 2 خط موازی ذیل ستون مانده بدهکار و بستانکار بکشید ( در صورتی که مانده ستون های بدهکار یا بستانکار مساوی باشد ) و در صورتی که مساوی نبودند باید اختلاف مانده بدهکار و بستانکار رفع شود.
نکته: کشیدن دو خط موازی بدین معنی است که جمع مانده های بدهکار و بستانکار مساوی بوده و کار تهیه تراز آزمایشی تمام شده است.